poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Tańsze "bankowanie" dla dużych rodzin

Od lat słyszymy, że w Polsce rodzi się za mało dzieci. Żeby zapewnić zastępowalność pokoleń, współczynnik dzietności powinien wynosić min 2,1 tymczasem w Polsce w 2013 r wynosił on zaledwie 1,32. W ramach polityki prorodzinnej została przygotowana Karta Dużej Rodziny. Przysługuje on rodzinom z minimum trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat


Dzięki tej karcie, rodziny wielodzietne otrzymują zniżki u partnerów współpracujących z programem. Część zniżek wydaje się dość rozsądna (tańsze przejazdy koleją, rabat na zakup paliwa, zniżki na bilety do kin i muzeów) inne mniej kojarzą się z podstawowymi potrzebami dużej rodziny (tańsza biżuteria w KRUK).

Na liście partnerów akcji, jest też kilka banków. Okazuje się, że duże rodziny mogą mieć konto czy też kartę prowadzone bezpłatnie, a kredyt zostanie udzielony na preferencyjnych warunkach (oczywiście pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej, bo każda osoba pozostająca na utrzymaniu, niestety zdolność obniża).

Oczywiście wątpię, że tego typu zniżki mają wpływ na decyzję o posiadaniu kolejnego dziecka, jednak jeśli mamy dużą rodzinę warto wiedzieć że takie zniżki są.

Poniżej przyklejam informację o bankowych zniżkach dla osób z Kartą Dużej Rodziny.

Bank Zachodni WBK


1) Konto 1|2|3 zmniejszenie o 50% minimalnej kwoty wpływów na konto zwalniających z opłaty za prowadzenie konta (z 2 tys. zł na 1 tys. zł). Konto 1|2|3 nagradza dokonywanie płatności za rachunki domowe: - posiadacz konta otrzymuje od banku na konto zwrot środków w wysokości:
• 1% (rachunki za gaz)
• 2% (rachunki za prąd)
• 3% (rachunki za Internet, telefon i TV) wartości opłaconych z Konta 1|2|3 swoich rachunków.
2) Karta kredytowa 1|2|3 zmniejszenie o 50% progu wymaganego dochodu (z 2 tys. zł na 1 tys. zł) oraz 100% zniżka w opłacie za kartę. Karta kredytowa 1|2|3 to bardzo atrakcyjny produkt, który nagradza dokonywanie płatności za wydatki domowe:
- posiadacz karty otrzymuje od banku na rachunek karty zwrot środków w wysokości:
• 1% (zakupy w supermarketach i hipermarketach spożywczych)
• 2% (stacje paliw)
• 3% (w restauracjach i fastfoodach) wartości dokonanych zakupów.
3) Kartę kredytową MasterCard PAYBACK ze 100% zniżką w opłacie za kartę dla posiadaczy Konta Godnego Polecenia proponujemy: Karta kredytowa MasterCard PAYBACK to również udział
w programie lojalnościowym, gdzie za transakcje bezgotówkowe Klient otrzymujesz punkty w programie PAYBACK. Punkty te możesz wymieniać na atrakcyjne nagrody, m.in. wyposażenie gospodarstwa domowego, kursy językowe dla rodziny czy sprzęt sportowy
4) Limit w koncie osobistym obniżenie o 100% z prowizji z tytułu udzielenia limitu w koncie osobistym
5) Kredyty hipoteczne - obniżenie o 100% prowizji z tytułu udzielenia kredytu pod warunkiem złożenia wniosku o kredyt w oddziale bank. 


Bank Ochrony Środowiska


1. Konto bez Kantów – zwolnienie z prowizji za prowadzenie rachunku oraz z opłaty za użytkowanie karty.
2. Konto H2O – zwolnienie z opłaty za użytkowanie karty.

3. Pożyczka w rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym – zwolnienie
z prowizji za przyznanie pożyczki."
4. Karta Kredytowa – zwolnienie z opłaty za wydanie  karty.

5. Pożyczka gotówkowa – zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem oprocentowania o 1 p.p względem oprocentowania standardowego.
6. Kredyt Hipoteczny BOŚ EKOsystem – zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszenie marży o  0,1 p.p względem marży standardowej.
7.Kredyt Hipoteczny DOM Energooszczędny z dotacją NFOŚiGW - zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem marży o 0,1 p.p względem marży standardowej.
8. Kredyt Hipoteczny - zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem marży o  0,1 p.p  względem marży standardowej.PKO Bank Polski


I. Warunki cenowe produktów objętych ofertą w zakresie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (Warunki Cenowe Oferty).
1. Warunki Cenowe Oferty przeznaczone są dla:
1) rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto za Zero, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jedno dziecko posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
z zastrzeżeniem pkt I.2;
2) dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Pierwsze, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
z zastrzeżeniem pkt I.2.
2. Nie uznaje się, że został spełniony warunek posiadania odpowiednio przez rodzica albo dziecko rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest na podstawie umowy konta Inteligo, Konta Codzienne Adm., Konta Spektrum Adm., Konta Ulubione Adm..
3. Warunki Cenowe Oferty obowiązują od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla osób, o których mowa w pkt I.1, które zawrą umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
4. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu opłaty miesięcznej za:
1) prowadzenie Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 zł;
2) obsługę karty debetowej wydanej odpowiednio do Rachunku PKO Konto za Zero lub Rachunku PKO Konto Pierwsze do 0,00 zł.
5. Nie pobiera się również opłaty za otwarcie nowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z zachowaniem dotychczasowego numeru rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, prowadzonego przez PKO Bank Polski SA  w przypadku przekształcenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PKO Banku Polskim w Rachunek PKO Konto za Zero.
6. Pozostałe stawki prowizji i opłat, nie wymienione w pkt I.4 i I.5, określa Tabela prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych.
II. Warunki Cenowe Oferty w zakresie kredytu odnawialnego.
1. Warunki Cenowe Oferty przeznaczone są dla rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o Rachunek PKO Konto Za Zero i zamierzają zawrzeć z PKO Bankiem Polskim SA umowę o kredyt odnawialny z ubezpieczeniem lub bez ubezpieczenia.
2. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego do 0,92 % nie mniej niż 30 zł.
3. Pozostałe stawki prowizji i opłat, nie wymienione w pkt II.2, określa Tabela prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych.
III. Warunki Cenowe Oferty w zakresie Kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny.
1. Warunki Cenowe Oferty przeznaczone są dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy spełniają warunki niezbędne do zawarcia z PKO Bankiem Polskim SA umowę o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny.
2. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu prowizji za:
1) udzielenie kredytu mieszkaniowego do wysokości 50% wyznaczonej prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny,
2) czynności związane z przeprowadzeniem kontroli na terenie budowy inwestycji przed wypłatą kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny do wysokości 0,00 zł,
3) czynności związane z przeprowadzeniem kontroli nieruchomości przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny do wysokości 0,00 zł,
4) czynności związane z przeprowadzeniem kontroli kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny po wypłacie ostatniej transzy do wysokości 0,00 zł,
5) czynności związane z dokonaniem przez PKO Bank Polski SA oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny - od każdej nieruchomości do wysokości 0,00 zł.
3. Warunków Cenowych Ofert nie łączy się z:
1) warunkami innych ofert specjalnych bądź promocji obowiązujących w PKO Banku Polskim SA,
2) innymi preferencjami wynikającymi z posiadania innych produktów PKO Banku Polskiego SA (np. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa),
3) uzyskaniem dodatkowych upustów cenowych w zakresie prowizji związanych z indywidualnymi warunkami.
4. Pozostałe stawki prowizji i opłat, nie wymienione w pkt III.2, określa Tabela prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych.
IV. Warunki Cenowe Oferty w zakresie pożyczki gotówkowej.
1. Warunki Cenowe Oferty przeznaczone są dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy spełniają warunki niezbędne do zawarcia z PKO Bankiem Polskim SA umowę pożyczki.
2. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu oprocentowania w stosunku do oprocentowania pożyczki gotówkowej określonego w tabeli nr 4 ( która stanowi załącznik do załącznika do niniejszej umowy) dotyczącej oprocentowania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych oraz pożyczek – będących w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 383/E/2007 Zarządu w sprawie oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych i kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski SA klientom rynku detalicznego (z poźn. zm.), z wyłączeniem pożyczki gotówkowej zabezpieczonej aktywami płynnymi, o:
1) 1 p.p. oraz
2) dodatkowo o kolejne 2 p.p. (łącznie o 3 p.p.) w przypadku przedłożenia przez pożyczkobiorcę, posiadacza Karty Dużej Rodziny, dokumentów potwierdzających przeznaczenie minimum połowy środków z pożyczki na cel związany z edukacją dziecka posiadającego Kartę Dużej Rodziny.


Nadsański Bank Spółdzielczy• Kredyt gotówkowy „Bezpieczna Gotówka” – finansowanie dowolnych potrzeb
- obniżenie oprocentowania kredytu o 2 pp.
• Kredyt mieszkaniowy „Nasz Dom” – finansowanie dla domu
- obniżenie prowizji za udzielenie kredytu o min. 1% kwoty kredytu
• Konto osobiste JUNIOR – dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia
- zwolnienie z opłat za przelewy krajowe, w tym do US i ZUS realizowane przez bankowość internetową
- zwolnienie z opłat za używanie karty
• Konta osobiste STUDENT – dla osób uczęszczających do szkoły posiadającej status wyższej uczelni lub szkoły policealnej, które nie ukończyły 25 roku życia
- zwolnienie z opłat za prowadzenie konta
- zwolnienie z opłat za przelewy krajowe, w tym do US i ZUS realizowane przez bankowość internetową
- zwolnienie z opłat za używanie karty
• Konto osobiste STANDARD
- zwolnienie z opłat za prowadzenie konta
- obniżenie opłat za używanie karty do 2zł /mcWięcej o Karcie Dużej Rodziny >>
Szczegółowy wykaz zniżek

5 komentarzy:

 1. banki i tak sporo zarobią, większa rodzina to większe wydatki - czyli też np. większe obroty kartą

  OdpowiedzUsuń
 2. szału nie ma, ale zawsze coś. I fajnie, że takie banki jak PKO BP wspierają polskie rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 3. mi to ta karta duzej rodziny to kojarzy sie tylko z PKO BP i z Play, bo teraz tak reklamują to szeroko

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. bo oni akurat mają duże budżety na reklamę :)
   dobrze że takie coś powstało, szkoda że rabaty nie są większe

   Usuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...